#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนโนนสูง นางสาวดนตรี บุญลี นางอำไพ ไชยสงคราม 0810758333 ampai33308@gmail.com
2 โรงเรียนบ้านกระเจา นายไพรัตน์ ทองบ่อ
3 โรงเรียนบ้านกระเบา นายสุประกิต จันทร์ถา นางวรัญญา แดนกาไสย 084 7990533 Pn.undanava@gmail.com
4 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก นายชุมพร ขันสิงห์ นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว 0817901906 chp_kh@hotmail.com
5 โรงเรียนบ้านซำตาโตง นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง นายสุวิน โสภา 0862582368 sopaboonsoun@gmail.com
6 โรงเรียนบ้านดอนข่า นางวิชุดา ชัยชาญ นางประยงค์ ร่วมจิตร 0812968639 prayong0011@gmail.com
7 โรงเรียนบ้านดาน นายทรงพล โพธิ์ขาว นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า 0870464347 e_u_b@windowslive.com
8 โรงเรียนบ้านตาปรก นายศิริพงษ์ บุตกร นางสาวอวยพร พานจันทร์ 0884747542 ouaypan57@gmail.com
9 โรงเรียนบ้านตาเส็ด นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร 0868769725 promviharn4@gmail.com
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน นายไพรัตน์ ทองบ่อ นายธัชชา เพิ่มเพียร 0852095855 tutsha@hotmail.com
11 โรงเรียนบ้านโนนแฝก นางรัชนีกร วรรณทะเสน
12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นายนิยม ศิริชนะ นางสาวธิดารัตน์ สัญญา 0862488806 thida.sanya@gmail.com
13 โรงเรียนบ้านบักดอง นายอะเด็น สมัครพงศ์ นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ 088-5838916 ผอ. 0819664276 salathai03@hotmail.com
14 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) นายปรีชา รินวงศ์ นางกมล ชูกลิ่น 0872626487 preechar@gmail.com
15 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข นางภัทรกิจ พรมวิหาร 0879564546 boborzang@hotmail.com
16 โรงเรียนบ้านม่วงแยก นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ 0892867204 tomtom7204@gmail.c0m
17 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ 0878743878 le_koong1@hotmail.com
18 โรงเรียนบ้านหนองเก่า นายไสว มีสติ นางสาวดาวิณี อิงไทย 0800349623 palmy.zheza@gmail.com
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี 0630201649 sangarun_sk@hotmail.com
20 โรงเรียนบ้านหนองบัว นายประชัน ธรรมรส นายขวัญชัย พิมมาศ 087-444-1468 goto1985network@gmail.com
21 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง นายเชษฐ์ นนท์นาท 0956095371 chet9771@gmail.com
22 โรงเรียนบ้านอาราง นายชัยนัตร ไชยสาร นางลำไพร หล้าศรี 0897221129, 0621952307 lamprailasri4@gmail.com
23 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 นางมัชฉา ทุมมา นายวรวิทย์ วงศ์บุญ 0884722059 wowitwong@gmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com