#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนโนนสูง 40 34 57 44
2 โรงเรียนบ้านกระเจา 25 18 49 38
3 โรงเรียนบ้านกระเบา 45 35 93 70
4 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 41 19 95 65
5 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 28 18 53 40
6 โรงเรียนบ้านดอนข่า 23 28 57 36
7 โรงเรียนบ้านดาน 34 41 88 52
8 โรงเรียนบ้านตาปรก 48 34 85 70
9 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 21 23 35 32
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 32 50 64 49
11 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 32 41 61 48
12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 8 15 11 8
13 โรงเรียนบ้านบักดอง 52 32 130 81
14 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 24 53 56 35
15 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 21 45 56 37
16 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 14 31 29 16
17 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 83 183 120
18 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 13 26 26 21
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 45 36 100 70
20 โรงเรียนบ้านหนองบัว 40 47 82 60
21 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 17 20 29 18
22 โรงเรียนบ้านอาราง 29 20 54 42
23 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 12 9 20 16
รวม 721 759 1,513 1,068  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com