#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 71 4 0 77
2 โรงเรียนบ้านบักดอง 52 34 8 5 52
3 โรงเรียนบ้านตาปรก 48 33 14 1 48
4 โรงเรียนบ้านกระเบา 45 29 9 0 45
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 40 28 7 3 40
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 45 27 8 3 45
7 โรงเรียนบ้านดาน 34 27 4 1 34
8 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 41 24 11 1 41
9 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 28 21 4 1 27
10 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 32 17 7 4 32
11 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 21 16 2 1 21
12 โรงเรียนโนนสูง 40 16 4 0 25
13 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 21 15 5 1 21
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 32 14 10 1 32
15 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 24 13 5 2 24
16 โรงเรียนบ้านอาราง 29 13 12 1 30
17 โรงเรียนบ้านกระเจา 25 9 7 3 25
18 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 17 9 7 0 17
19 โรงเรียนบ้านดอนข่า 23 8 4 4 23
20 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 13 4 4 2 13
21 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 14 3 5 4 14
22 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 12 3 5 0 12
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 8 2 2 1 8
รวม 721 436 148 39 623


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com