สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 77 41 12 6 77 71 4 0 77
2 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 21 11 1 1 21 15 5 1 21
3 โรงเรียนบ้านกระเบา 45 9 9 3 45 29 9 0 45
4 โรงเรียนบ้านดาน 34 9 3 7 34 27 4 1 34
5 โรงเรียนบ้านบักดอง 52 8 4 8 52 34 8 5 52
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 45 7 7 8 45 27 8 3 45
7 โรงเรียนบ้านตาปรก 48 7 15 5 48 33 14 1 48
8 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 28 7 3 7 27 21 4 1 27
9 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 24 7 2 2 24 13 5 2 24
10 โรงเรียนโนนสูง 40 6 5 2 25 16 4 0 25
11 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 21 5 2 1 21 16 2 1 21
12 โรงเรียนบ้านดอนข่า 23 5 1 0 23 8 4 4 23
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว 40 5 4 9 40 28 7 3 40
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 32 4 2 3 32 14 10 1 32
15 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 41 3 2 1 41 24 11 1 41
16 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 17 2 0 0 17 9 7 0 17
17 โรงเรียนบ้านกระเจา 25 2 3 1 25 9 7 3 25
18 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 13 1 0 1 13 4 4 2 13
19 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 32 1 2 1 32 17 7 4 32
20 โรงเรียนบ้านอาราง 29 1 0 2 30 13 12 1 30
21 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 14 0 0 0 14 3 5 4 14
22 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 12 0 1 0 12 3 5 0 12
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 8 0 0 1 8 2 2 1 8
รวม 721 141 78 69 288 436 148 39 623

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com