#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ ปานพราย
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ ปานพราย
2.เด็กหญิง เรวดี ระแสนพรหม
3.เด็กหญิง ปิยะนุช ดีลาส
1.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ปิยะนุช ดีลาส
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ประณีวัลย์ บุญลอด
2.เด็กชาย วรพล สวนแย้ม
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย จักรกริช พรหมแก้ว
2.เด็กชาย ธนกฤต คำหมาย
3.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย เทวินทร์ สะอาด
1.นางสาว ละออง บุญมาก
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย วัชรากร ธิวัน
2.เด็กชาย สรวิศ ศิริกุล
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ นามไพร
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
2.นาง วนิดา คำนึก
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ เภาศิริ
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ พวงมะลิ
3.เด็กชาย พัชรพงศ์ ไชยสิทธิ์
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
2.นาง วนิดา คำนึก
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ชลิตา ยิ่งถาวร
2.เด็กหญิง ณัฐชยา มณฑาทิพย์
3.เด็กหญิง ศุภากานต์ โพธิ์พันธราช
1.นาง อำนวย ชนะผล
2.นาง วนิดา คำนึก
10 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ธนโชติ ระแสนพรหม
2.เด็กชาย ชัยมงคล ประชาราษฎร์
3.เด็กชาย ประกรเกียรติ พรรณา
1.นาง อำนวย ชนะผล
2.นาง วนิดา คำนึก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com