#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง พรชิตา มุ่งมาตย์
2.เด็กหญิง สุพพัตรา ศรีหนองห้าง
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สมนึก
2.เด็กหญิง ศิรประภา พงษ์วัน
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง นิรันดา ชัยชนะ
2.เด็กหญิง อรัญญา บุญล้อม
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทรงภพ พงษ์วัน
2.เด็กชาย วริษฐ์ แก้วกัณหา
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.62
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ กระลาม
2.เด็กหญิง กมลชนก รัตนจันทรา
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทินวุฒิ เชื้อหอม
2.เด็กชาย พีรวัส ไชยสิทธิ์
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
8 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย พิชชญาณ โต๊ะงาม
1.นางสาว ละออง บุญมาก
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สุวรรณรัตน์ ศรีหนองห้าง
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
10 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ศิริชัย พานจันทร์
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
3.เด็กชาย ฤทธิไกร มุ่งมาตร
4.เด็กชาย วรพล สวนแย้ม
5.เด็กชาย พงศธร บุญทร
6.เด็กหญิง ประณีวัลย์ บุญลอด
7.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นาง อำนวย ชนะผล
3.นางสาว ละออง บุญมาก
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ปณิธาน บุญมาก
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง วิภาวดี บุญรักษา
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง กมลชนก รัตนจันทรา
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
3.เด็กชาย ปณิธาน บุญมาก
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
14 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ ปานพราย
2.เด็กหญิง เรวดี ระแสนพรหม
1.นาย นพดล หรรษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com