#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย เกียรติพงษ์ สุดสังข์
2.เด็กชาย สราวุฒิ ไสว
3.เด็กชาย อนันตชัย ผิวละมุล
1.นาย บุญชม ใยขันธ์
2.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ธนากร ไชยสุวรรณ
1.นางสาว ปารวดี สุรบุตร
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง อุมาภรณ์ พิมมาศ
1.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ จันดี
1.นางสาว วาสนา วาศรี
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
70
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ณัฐพัชร ไผ่งาม
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นิลสนธิ
3.เด็กชาย พิชญช สุดใหม่
1.นาย ณัฐวัฒน์ รณกรธีรัตม์
2.นาย วัชรชัย มงคลธนกิตติ์
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง สลิษา โสมเกตริน
2.เด็กหญิง ไพริน พิมมาส
1.นางสาว ปารวดี สุรบุตร
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ปิ่นมุกดา กางร่มกลาง
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com