#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ดวงฤดี ภูละ
2.เด็กหญิง วรรณวิสา สะอาด
3.เด็กหญิง สุนิสา เมืองจันทร์
1.นาย บุญชม ใยขันธ์
2.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
83
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง สายใจ สายเนตร์
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ แรงสร้อย
2.เด็กหญิง ชาลิสา นันทสิงห์
1.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
2.นางสาว ปารวดี สุรบุตร
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง สลิษา โสมเกตริน
2.เด็กหญิง อุมาภรณ์ พิมมาศ
3.เด็กหญิง ไพรินทร์ พิมมาศ
1.นาง อรนุช กล่อมโต
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ลักษิกา พิมมาส
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง สายใจ สายเนตร์
1.นางสาว ปารวดี สุรบุตร
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง รัชนี ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ปรัชญา ขจรโมทย์
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
97.13
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ชาลิษา นันทสิงห์
2.เด็กชาย ไชยณุวัตร ไชยสุวรรณ
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ชาลิษา นันทสิงห์
2.เด็กหญิง ภาวินี สีมาทอง
1.นาย นายจักรวรรดิ ไชยชนะ
2.นางสาว วาสนา วะศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com