#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
1.นางสาว ขวัญฤดี ใจตรง
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กชาย ธวัชชัย กลิ่นกุหลาบ
1.นางสาว ขวัญฤดี ใจตรง
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง วสิพร กุลเกษ
2.เด็กหญิง ณัฐพร แสงคำ
1.นาง นงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
1.นาง พัชนีย์ ดวงมณี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com