#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ดิศานุวัตร์ ศิริพันธ์
2.เด็กหญิง กุสุมา พิลาดี
3.เด็กชาย ฐานะวุฒิ เสนาะนำ
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ยุภารัตน์ มุ่งมาตร
2.เด็กหญิง อินทิรา ฉุนราชา
3.เด็กหญิง อภิชญา เทศกูล
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย เอกราช กล่ำพุก
2.เด็กหญิง ภนิดา สังฮ้อ
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง จริยา แก้วธรรม
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.5
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ภนิดา สังฮ้อ
1.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ถิรดา อายุวงษ์
2.เด็กหญิง วิมลทิพย์ สหารัตน์
3.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ธนัญชัย นิลเพชร
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ นาจำปา
1.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
10 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธัญญภัคสรณ์ พรหมรินทร์
2.เด็กหญิง จิรัชญา ศิริพันธ์
3.เด็กหญิง สุนิษา เทศกูล
1.นาง สมเพียร วรรณทอง
2.นาง ทัศนีย์วรรณ ผลสอน
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พัชรี สุนิพรรณ
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สุตะภัค
1.นาง ทัศนีย์วรรณ ผลสอน
2.นาง สมเพียร วรรณทอง
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย เมธัส เทศกูล
1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
14 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ขึ้นพล
2.เด็กหญิง เพลินพิศ นันทะสิงห์
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com