#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สิรการณ์ อินโบราณ
2.เด็กหญิง อภัสธิชานันท์ บุญมาก
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง ไพจิตร นครชัย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง อินทิรา ฉุนราชา
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พวงผกา อินโบราณ
2.เด็กชาย วิวิศน์ ผการัตน์
3.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
4.เด็กชาย คมสัน ชายเพชร
5.เด็กชาย ภานุพงษ์ เทศมาตร
6.เด็กหญิง ภารดี วันทรวง
1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง กานดา ละดาวัลย์
2.เด็กหญิง ธีรดา ธิวรรณ
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง อินทิรา ฉุนราชา
2.เด็กหญิง ชลธิชา ชูคำ
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ยุภารัตน์ มุ่งมาตร
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
86
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ปิยะดา อินโบราณ
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ นาจำปา
2.เด็กหญิง สุพิชญา บุญเฟรือง
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.4
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พาณิดา บุญเฟรือง
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ภูธฤทธิ์ สาริยา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ กงศรี
3.เด็กหญิง ยุภารัตน์ มุ่งมาตร
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ขวัญชัย สุนัง
2.เด็กชาย สุรศักดิ์ แก้วธรรม
3.เด็กชาย ภูมิปัญญา เทศกูล
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง อภิชญา เทศกูล
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ปณิธาน บัวลา
2.เด็กหญิง กุลกัลยา ทองปริน
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.87
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย อภิรักษ์ บุญมาก
2.เด็กหญิง ปิยะดา อินโบราณ
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ธีรพล วิมุตติ
2.เด็กชาย ชุติพงศ์ เชื้อคำจันทร์
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ บุญขาว
2.เด็กชาย กวีวัฒน์ โพธิ์ศรี
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
19 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วิภาวรรณ สุพันธ์
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ แต้มงาม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ เทศกูล
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธิดาพร ขวัญเมือง
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา คำมีแก่น
2.เด็กหญิง วาสินี หงอสนาม
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง กานติมา ภูมิภาค
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ณัฐพล บริบาล
2.เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ นาจำปา
3.เด็กหญิง ปิยะดา อินโบราณ
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย เมธัส เทศกูล
1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ศศิธร สินศิริ
1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
30 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
31 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
32 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา คำมีแก่น
2.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
3.เด็กชาย สมศักดิ์ แก้วธรรม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
33 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง อภิชญา เทศกูล
2.เด็กหญิง ธารทิพย์ ขึ้นพล
3.เด็กหญิง เพลินพิศ นันทะสิงห์
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com