#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
2.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
3.เด็กหญิง สินีรัตน์ บุญลี
4.เด็กหญิง อรปภา ไชยสุวรรณ
5.เด็กหญิง ขวัญฤดี บุญตา
6.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
2 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
3.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
1.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
2.นางสาว อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
3 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย จันทกร ประนมศรี
1.นาง นิทรา สุพรรณ
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง สุภานันท์ ธานี
1.นาง เยาวภา เดชบุญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com