#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง สิริกัญญารัตน์ ชูคำ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย อัครัช ลมเชย
2.เด็กชาย ธันวา ถุงไชย
3.เด็กชาย กิตติพิชญ์ อุดทา
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล
3 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ศุภรัตน์ หนูแก้ว
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
4 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ภาณุุวัฒน์ ตำหนิชาติ
2.เด็กชาย วีรภัทร เรืองแสน
3.เด็กชาย อัครชัย ตำหนิชาติ
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com