#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
69
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ศศิประภา ตำหนิชาติ
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ ตำหนิชาติ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
65
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง สิริวรัญญา ชูคำ
2.เด็กหญิง น้ำค้าง บุญมาก
3.เด็กหญิง ฉันทวัฒน์ บุญทอง
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
60
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เป่งคอนสาร
2.เด็กชาย ศุภควัฒน์ เชื้อกูล
3.เด็กชาย วีรภัทร เรือนแสน
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
66
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ทัตเทพ มณีสาย
2.เด็กหญิง อภิสรา สุนทะมาศ
3.เด็กชาย พิพัฒน์ ดวงพล
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com