#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เป่งคอนสาร
2.เด็กหญิง ศศิประภา ตำหนิชาติ
3.เด็กหญิง ชัญญานุช เชื้อหอม
4.เด็กหญิง วันวิสา สีดาชาติ
5.เด็กหญิง จุฬลำภา นพเก้า
6.เด็กหญิง น้ำอิง บุญมาก
7.เด็กชาย นัฐนนท์ ตำหนิชาติ
8.เด็กชาย พิยดา ทันงาม
9.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พูนประโคน
10.เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ ถุงจันทร์
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
3.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย คมิก จำนงค์
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ทักขินา มะปรางค์
2.เด็กหญิง ดวงตะวัน ดวงพล
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กหญิง ศุภรัตน์ หนูแก้ว
3.เด็กหญิง กานตนา มะปรางค์
4.เด็กหญิง น้ำค้าง บุญมาก
5.เด็กชาย นิธิศ จันทจร
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ ชูคำ
2.เด็กชาย สิทธิพงศ์ ใจกล้า
3.เด็กหญิง ปุณยวีร์ เตชะวันโต
4.เด็กหญิง สุพัชฌา มะปราง
5.เด็กหญิง สุจิตรา สินศิริ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กชาย นิธิศ จันทจร
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.5
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เป่งคอนสาร
2.เด็กหญิง พิยดา ทันงาม
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
81
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย คนาง ระงับภัย
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com