#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย จักรพันธ์ มงคลแก้ว
2.เด็กชาย อาทิตย์ วงค์ษาเคน
1.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
2.นางสาว จิตฤทัย ผงล่ำ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย พีรพล เพชรใสดี
2.เด็กชาย องอาจ พวงแก้ว
3.เด็กหญิง ปุณยนุช สุขพิมาย
4.เด็กหญิง ศุทธิรักษ์ งามเชื้อ
5.เด็กหญิง ญมลพร คัลไลลักษณ์
6.เด็กหญิง กรจิรา จันทร์โพธิ์ทอง
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จิราพร พรมสร
2.เด็กหญิง กชพร พรมดวง
3.เด็กหญิง รัตนา ปัญญา
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ปุณยนุช สุขพิมาย
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ชูกลิ่น
1.นาย สุวิน โสภา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จิราพร พงษ์วัน
1.นาย สุวิน โสภา
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ดวงฤทัย แก้วรักษา
1.นาย สุวิน โสภา
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย วีรภัทร์ ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง โสภิดา อนุลีจันทร์
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ครองขวัญ หวานแหลม
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ชูกลิ่น
3.เด็กหญิง มนธิดา อุปละ
4.เด็กหญิง ฐืตารีย์ สำเร็จผลดี
5.เด็กหญิง เกวลิน จันทร์โพธิ์ทอง
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จิระนันท์ โพธิ์พันธ์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.12
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย อดุลวัช แก้วรักษา
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา ศิลาเลิศ
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย ชนะภัย แก้วใสย์
2.เด็กหญิง วิลาสิณี ขอมปราง
3.เด็กหญิง นพมาศ บริบูรณ์
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย เฉลิมชัย บุญยศ
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย อัคคเดช ฐิตตะสาร
2.เด็กชาย สมบูรณ์ แสงน้อย
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ลาภบุญ
1.นาย สุนทร ทองนวล
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
13 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง วิภาวดี องอาจ
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
14 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย ศักสิทธิ์ เสือแพ
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จิราพร พงษ์วัน
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ สำเร็จผลดี
2.เด็กหญิง มนธิดา อุปละ
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สำนวน
1.นาย ประเสริฐ บุญญาสุ
2.นาย เฉลิมชัย บุญยศ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.75
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ครองขวัญ หวานแหลม
1.นาย สุวิน โสภา
18 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย พิริยกร สัตพนธ์
2.เด็กหญิง นิสา แสงโพธิ์ดา
3.เด็กชาย อนุกูล ยามี
1.นางสาว ลินดา มะลิหอม
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
19 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จิราพร พรมสร
2.เด็กหญิง กชพร พรมดวง
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นาย เฉลิมชัย บุญยศ
20 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ รัตนวัน
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ครองขวัญ หวานแหลม
1.นาย สุวิน โสภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com