#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
2.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงค์
1.นางสาว ดวงใจ โพธิ์ขาว
2.นางสาว นนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
2.เด็กหญิง ปริยากร บุญวงษ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
4 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย วีระพงษ์ บุญสละ
1.นางสาว นนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ประเสริฐศักดิ์ กิ่งก้าน
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
2.เด็กชาย อชิตพล มณีแพง
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ธรรมรงค์ศักดิ์ คำรัตน์
2.เด็กหญิง มัชฌิมา ทับทอง
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ณภัทร พิศโสระ
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภาสันต์
3.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย จันทรรัตน์ จันทร์จิตร
2.เด็กชาย ภาคิน กะการดี
3.เด็กชาย ปฐมพร ทองมะณีย์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
10 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ นันทวงษ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
70
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย เอกลักษณ์ อื้อสวัสดิ์
2.เด็กชาย ฐปนพงษ์ ศรีมาลา
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com