#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง วิชญาพร คำโกน
2.เด็กหญิง ศศิลดา วรรณแสน
1.นางสาว ดวงใจ โพธิ์ขาว
2.นางสาว นนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
2.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
3.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
4.เด็กชาย ประเสริฐศักดิ์ กิ่่งก้าน
5.เด็กหญิง ณภัทร พิศโสระ
6.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภาสันต์
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
3.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สร้อยทอง
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ กลิ่นมาลัย
3.เด็กหญิง พัทธิดา ดีโสม
1.นาง รัตนา วะรงค์
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง จิตติมาพร โสภะบุญ
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
3.เด็กหญิง ฐิตินันท์ กลิ่นมาลัย
4.เด็กชาย คฑาวุธ ผาดาวงษ์
5.เด็กหญิง พัทธิดา ดีโสม
6.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
3.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย คฑาวุธ ผาดาวงษ์
2.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง นารดา ซุยโล้น
2.เด็กหญิง นวพร พาประจง
3.เด็กหญิง พัชราวรรณ บัวดก
4.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ปราจันทร์
5.เด็กหญิง ปริชญา ทองมะณีย์
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
2.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สร้อยทอง
3.เด็กหญิง ถาวรีย์ มณีแพง
4.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงษ์
5.เด็กหญิง พรญาณี เพ็งแจ่ม
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อชิตพล มณีแพง
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา นะถา
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.5
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
2.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย ลำปาง คำ่คูณ
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย รัชชานนท์ วิสาพล
2.เด็กชาย กรกานต์ พรหมจันทร์
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
82
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ระพีพัตร์ พินธุเอก
2.เด็กชาย นำชัย ชอบดี
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย วินทกร คำโกน
2.เด็กชาย สุเมธ วงศ์ดี
3.เด็กชาย ระพีพัตร์ พินธุเอก
1.นาง รัตนา วะรงค์
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
80
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
80
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ศีรชัช ซุยโล้น
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.25
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย คฑาวุธ ผาดาวงษ์
1.นาง รัตนา วะรงค์
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ นันทวงษ์
1.นาง รัตนา วะรงค์
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
80.75
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ภทรพรรณ ถาสกุล
2.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงค์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
4.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
5.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงค์
6.เด็กหญิง พรญาณี เพ็งแจ่ม
7.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
8.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
9.เด็กหญิง ปริยากร บุญวงษ์
10.เด็กหญิง ถาวรีย์ มณีแพง
11.เด็กชาย จิตติมาพร โสภะบุญ
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
3.นาง รัตนา วะรงค์
4.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ฐิตินันท์ กลิ่นมาลัย
2.เด็กชาย คฑาวุธ ผาดาวงษ์
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
24 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com