#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
73
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ สุดวิลัย
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ภูผา วงศ์บุญ
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
3 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ปิยพล อบคำ
1.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย สุวรรณ ชารี
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง จารุวรรณ บญพบ
2.เด็กหญิง พลอยไพริน แสงทอง
3.เด็กชาย สุรชัย ทิรอดรัมย์
1.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ
2.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com