#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ศลิษา ดวงมูล
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย พงศ์เทพ ไชยสาร
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปกาวรรณ พรมใบ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
2.เด็กชาย กิตติพัทธ์ ดวงมูล
3.เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุนะเค้า
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นาง วิภา นาคพันธ์
5 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง วาลิสา ชูกลิ่น
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ปิยนันท์ คงกล้า
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
74
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ร่มเกล้า แก้วมุงคุณ
2.เด็กชาย ธนพนธ์ หาญวิชัย
3.เด็กหญิง ปิยธิดา บุตรดี
1.นาง นันทิชา ศรแก้ว
2.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ
8 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
71
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ณัฐกมล สุทาบุญ
2.เด็กชาย อติพล พิศเพ็ง
3.เด็กชาย ธนโชติ วิรุณพันธ์
1.นาง จันทร์จิรา จำนงค์
2.นางสาว รัชนี เสนาะนำ
9 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง สุนิสา รสชุ่ม
2.เด็กชาย ชินดนัย ครรไลลักษณ์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
10 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง จันทร์ณภัทร ในทอง
1.นาง วิภา นาคพันธ์
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
70
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
12 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ณาธิปญา หาญวิชัย
2.เด็กหญิง ปกาวรรณ พรมใบ
3.เด็กชาย เทพประธาน หนองม่วง
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นาง นวพร สุนทร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com