#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ชินดนัย ครรไลลักษณ์
2.เด็กชาย วัฒนา ชมชื่น
3.เด็กชาย อมศักดิ์ ชูเชื้อ
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย กิตติภพ ศาลารมย์
2.เด็กหญิง จงรัก ทองคำ
1.นาง วิภา นาคพันธ์
2.นาง นวพร สุนทร
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สมานทอง
2.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย วัฒนา ชมชื่น
2.เด็กชาย อมรศักดิ์ ชูเชื้อ
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย พงศ์เทพ ไชยสาร
2.เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชูเชื้อ
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย อมรศักดิ์ ชูเชื้อ
2.เด็กชาย วัฒนา ชมชื่น
3.เด็กหญิง วาลิสา ชูกลิ่น
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
7 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง สุภัคสรณ์ คอนวิรัตน์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
84
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ สังภักดี
1.นาง วิภา นาคพันธ์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
89
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปัณชญา จุลหอม
2.เด็กหญิง วิภาวดี สอดแก้ว
3.เด็กหญิง ชาลิสา บุตรสีสวย
1.นาง นวพร สุนทร
2.นาง จันทร์จิรา จำนงค์
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย กิตติพัทธ์ ดวงมูล
2.เด็กชาย เทพประธาน หนองม่วง
1.นาง ลำไพร หล้าศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com