#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
73
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย เจษฎา บุญโกฎ
2.เด็กชาย ชนะชัย บุญโกฎิ
1.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง นลินี อินวันนา
2.เด็กหญิง นันธิดา ไชยทอง
1.นาง กัญญา ทิพยานันท์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง วรัญญา สุภาพ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เจริญศรี
1.นาง กัญญา ทิพยานันท์
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ จันลอง
1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
72
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย วรรณชัย อิ่มโคกสูง
2.เด็กหญิง ธารารัตน์ แถบหอม
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำภาผุย
1.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง ปนัดดา ดวงใจ
1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย อเนชา บุญโกฎ
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีมงคล
1.นาย เชษฐ์ นนท์นาท

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com