#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง เกษราวรรณ สุริพล
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย จิตติพัชญ์ สุขไสว
1.นาง พรมงคล มีสติ
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย พาโชค พิมมาศ
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง พัสภรณ์ พิมมาศ
2.เด็กชาย อนุชา สุพงษ์
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สุพงษ์
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วธรรม
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย อัครเดช ไชยชนะ
2.เด็กชาย ชยพล พรรณา
3.เด็กชาย พรรษา พรมศิลา
1.นาง วาสินี สอดห่วง
2.นาง ดารณี วรโพด
7 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง ณัฐกิตติ์ เจี๊ยะรัมย์
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com