#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง อนันญา พรขุนทด
2.เด็กชาย จิรภัทร มะนาศรี
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง รุจิรา มาตรา
2.เด็กหญิง นราภรณ์ กรไกร
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย สุทัศน์ ทองละมุล
2.เด็กหญิง ณัฐธิดาพร ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย ธวัชชัย แก้วลอย
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
2.เด็กหญิง ณัฐธิชา ปันปา
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย อนาวิล เข็มแก้ว
2.เด็กชาย อานนท์ บุญตา
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย นันทพงศ์ ไสว
2.เด็กชาย อนาวิล เข็มแก้ว
3.เด็กหญิง ณัฐธิชา ปันปา
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย นันทพงศ์ ไสว
1.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ธีรพล สุพงษ์
2.เด็กชาย บุรินทร์ บุญรินทร์
1.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
2.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง มาริสา พันธุรัตน์
2.เด็กหญิง ญานิศา นาแซงศรี
3.เด็กหญิง จิดาภา ไชยสุวรรณ
4.เด็กหญิง ปาลิตา มิ่งเมือง
5.เด็กหญิง อริศรา อุปเท
1.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก โพธิสาร
2.เด็กหญิง ปาลิตา ลาภบุญ
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา สุมลทา
4.เด็กหญิง นฤมล ศรีดาโคตร
5.เด็กหญิง ภัทรธิดา สุมลทา
1.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ธวัชชัย แก้วลอย
2.เด็กชาย สุทัศน์ ทองละมุล
3.เด็กชาย เจษฎา อินวันนา
4.เด็กหญิง พิมพิศา โพธิสาร
5.เด็กหญิง ณัฐิดาพร ไชยสุรรณ
1.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
2.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
83
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง วันนิสา สินศิริ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุพงษ์
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.75
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย กัมปนาท แสงจันทร์
2.เด็กหญิง อภิญดา นาแซงศรี
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ภูวดล โสภี
2.เด็กชาย กาจพล สุขประโคน
1.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย วรนราธิป ชาชุมวงค์
2.เด็กชาย ธีระพล มาตรา
1.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ภาณุพงษ์ เสน่หา
2.เด็กชาย จีรพัฒน์ สุพงษ์
3.เด็กชาย เดชอุดม ไชยสุวรรณ
1.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
2.นาง พรมงคล มีสติ
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย สิทธิพงษ์ แก้วลอย
2.เด็กชาย วัณณะกร สุขจันทร์
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย บุรินทร์ พิมมาศ
2.เด็กชาย วณัฌฌา จันทร์ดี
3.เด็กชาย เจษฎา อินวันนา
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
19 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ ปัญญา
1.นาง พรมงคล มีสติ
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง สุกัญญา พิมมาศ
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง พิมพิศา โพธิสาร
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง ธนิษฐา อนันต์
2.เด็กหญิง อนัญญา สุวรรณทา
1.นาง พรมงคล มีสติ
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง วิทิตา สมสุวรรณ
2.เด็กหญิง สมพร พลาธร
1.นาง พรมงคล มีสติ
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.75
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง รุจิรา มาตรา
1.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
1.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง รุจิรา มาตรา
1.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง นราภรณ์ กรไกร
1.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
28 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย สมเจตน์ สายจันทร์
2.เด็กชาย ปพนนภดล ชาชุมวงค์
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com