#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง หัตติยา จงรักษ์
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ศรีสวรรค์
3.เด็กหญิง วรัญญารัตน์ วรุตมวงศ์โภช
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
2.นาง นิตตรา แถวประโคน
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย มนตรี วงศ์บุญ
2.เด็กชาย กีรติ เพียงสองชั้น
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย ธีรวุฒิ วิชัยโย
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ธีรติ ผาลา
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง พรรำไพ กับรัมย์
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยทอง
2.เด็กชาย จิรภาส มุ่งมาตย์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย ธีรวุฒิ วิชัยโย
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ โพธิ์อุดม
1.นาง มณีรัตน์ วรรณทอง
7 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ธรรมรัตน์ บุญรอด
2.เด็กชาย ภคนันท์ ภัคปัญญา
1.นาย ธีรวุฒิ วิชัยโย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com