#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
62
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ อังคพนมไพร
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
66
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
69
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ พลคำ
1.นาย ทนงศักดิ์ บัวแย้ม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com