#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ปิติภ้ทร ไชยทอง
2.เด็กชาย นพรัตน์ โพธิ์อุดม
3.เด็กชาย จัสติน เวอร์มูลแลน
4.เด็กชาย กอบศักดิ์ ไชยทอง
5.เด็กชาย วินสตั้น ไชยทอง
6.เด็กชาย ณฐกร อุปสุข
1.นาย วัชระ ดวงพล
2.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
3.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ธีร์วรา สาลีกุล
2.เด็กหญิง ฤทัยชนก ศรีโพธิ์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย ธีรวุฒิ วิชัยโย
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ไชยทอง
2.เด็กหญิง ภัทรพร ไชยทอง
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย ธีรวุฒิ วิชัยโย
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ชัยธวัช เนตรมุข
2.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย ธีรวุฒิ วิชัยโย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองวิจิตร
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย วันชัย ไชยทอง
2.เด็กชาย รพีภัทร บุญเหลือ
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
2.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองวิจิตร
3.เด็กหญิง นลินี บุญน้อย
1.นาง นิตตรา แถวประโคน
2.นางสาว พัทญา ทองลือ
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
2.เด็กหญิง อักษร บุญลอด
3.เด็กชาย นนทกร พานจันทร์
1.นาง นิตตรา แถวประโคน
2.นาย ธีรวุฒิ วิชัยโย
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
2.เด็กชาย ชัยธวัช เนตรมุข
3.เด็กชาย จิรภาส มุ่งมาตย์
1.นางสาว พัทญา ทองลือ
2.นาง นิตตรา แถวประโคน
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย อรรถสิทธิ์ นาคทอง
1.นาง มณีรัตน์ วรรณทอง
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง จิราภัทร วงษ์ชัย
2.เด็กชาย วีรภัทร สะใบ
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.12
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ธีร์วรา สาลีกุล
2.เด็กชาย นนทกร พานจันทร์
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย วีรภัทร ฝาเรือนดี
2.เด็กชาย ยศพล ไชยทอง
3.เด็กชาย นพรัตน์ ศรีสวรรค์
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ชลพิชชา ศรีชัย
1.นาง ณัชชา นิลเพชร
15 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย อรรถสิทธิ์ นาคทอง
1.นาง ชนาพร ลาคำ
16 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ณัฐภัทร พานจันทร์
1.นาง ชนาพร ลาคำ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง สุภัชยา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นาง มณีรัตน์ วรรณทอง
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง อักษร บุญลอด
2.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
3.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองวิจิตร
4.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
5.เด็กหญิง นลินี บุญน้อย
6.เด็กหญิง ธีร์วรา สาลีกุล
7.เด็กหญิง ฤทัยชนก ศรีโพธิ์
8.เด็กหญิง สุภัชยา บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
10.เด็กหญิง หัตติยา จงรักษ์
11.เด็กชาย ชัยธวัช เนตรมุข
12.เด็กหญิง ภ้ทรพร ไชยทอง
13.เด็กชาย จิรภาส มุ่งมาตย์
14.เด็กชาย นนทกร พานจันทร์
15.เด็กชาย มนตรี วงศ์บุญ
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาง นิตตรา แถวประโคน
3.นาย วัชระ ดวงพล
4.นาย ธีรวุฒิ วิชัยโย
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย วันชัย ไชยทอง
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง อักษร บุญลอด
1.นาง ชนาพร ลาคำ
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ทวีชัย สุขสังข์
2.เด็กชาย ชุติเดช น้ำนวล
3.เด็กชาย ธีรภัทร อ้อมชาติ
4.เด็กชาย บรรณศร ไชยทอง
5.เด็กชาย ณัฐภัทร สดำปี
6.เด็กหญิง ภัคจิรา บุญปัญญา
7.เด็กหญิง สุพัตรา บุญสุวรรณ
8.เด็กหญิง กนกวรรณ พิลาดี
9.เด็กหญิง สุภัชยา ไชยทอง
10.เด็กหญิง ณิชา วงษ์หารัตน์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาง มณีรัตน์ วรรณทอง
3.นาย วัชระ ดวงพล
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ชุติเดช น้ำนวล
1.นาง ณัชชา นิลเพชร
24 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ธนกร จันทร์จำนงค์
2.เด็กหญิง วีรดา ในทอง
3.เด็กหญิง กัญญาภัทร วรรณทอง
1.นาง ชนาพร ลาคำ
2.นาง รุ่งราวรรณ ศรีชาดา
25 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง สุปรียา กล้าแข็ง
2.เด็กหญิง ดวงกมล บุญเฟรือง
3.เด็กชาย เพิ่มทรัพย์ ไชยทอง
1.นาง รุ่งราวรรณ ศรีชาดา
2.นาง ชนาพร ลาคำ
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง สุภัชยา ไชยทอง
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย มนตรี วงศ์บุญ
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com