#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
83
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง นันท์ธิดา วงค์แหวน
2.เด็กหญิง อนัญญา แก่นการ
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
2.นางสาว ปาริฉัตร มักทองหลาง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บุญมาก
2.เด็กหญิง ธันย์ชนก พิมมาศ
3.เด็กหญิง วชิราภรณ์ มาตตี
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง สุชาดา นำภา
2.เด็กหญิง อังคณาง ดวงพล
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
2.นาง สุชาดา วรรณสาย
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย ขจรศักดิ์ เสมียนกุล
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com