#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
72
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ผิวขาว
1.นาง รวินทร์ บุดดาแพน
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง นาริสา จำนงค์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กิตติพัฒน์ พรมบุตร
2.เด็กชาย พัฒนพงศ์ เมาลี
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com