#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง วรัญญา มัดหา
2.เด็กหญิง กุลจิรา ศิลาชัย
3.เด็กชาย เกียรติพงศ์ เทียบทอง
4.เด็กชาย วรากร ศรแก้ว
5.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ เทศกูล
6.เด็กชาย ศิรวิทย์ ถุงจันทร์
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
2.นางสาว ราวดี มะปราง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ วรรณอุบล
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ศศิวรรณ วรรณอุบล
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง วิภาดา บุญน้อย
1.นางสาว ราวดี มะปราง
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง เณตรศรา มุ่งมาตย์
2.เด็กชาย สหศักดิ์ ถุงจันทร์
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com