#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ลลิตา แสงแก้ว
1.นาง อารีรัตน์ จันทร์เสงี่ยม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย วีรภัทร พวงมะลิ
2.เด็กชาย ธนพล อุปสุข
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงษ์พิทักษ์
1.นาง อารีรัตน์ จันทร์เสงี่ยม
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย วิชาชัย ไชยนรา
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง อทิตตยา สายจันทร์
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ เคารพ
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง เจนจิรา คนเรือ
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
7 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง วชิรญาณ์ แข็งขัน
2.เด็กหญิง พรชนก ขันทวี
3.เด็กหญิง เกศรินทร์ อุตมะ
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง อารีรัตน์ จันทร์เสงี่ยม
3.นาย อดุลย์สิริ น
8 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย กมลเทพ แสนไชยวงษ์
2.เด็กชาย ธนพล อุปสุข
3.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ แผ่นทอง
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง อารีรัตน์ จันทร์เสงี่ยม
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ สายจันทร์
2.เด็กชาย อชิตพล พันธ์ภูทอง
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com