#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
88
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย จิรภาส มณีวงษ์
2.เด็กชาย มัฎนา นรภาร
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย อุดมศักดิ์ กันตะพันธ์
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ เคารพ
3.เด็กหญิง แก้วตา แก้วคำ
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง นันฐิกา อินทอง
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
80
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง แก้วตา แก้วคำ
2.เด็กหญิง อรปรียา พิมมาศ
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง อารีรัตน์ จันทร์เสงี่ยม
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ลลิตภัทร สุโท
2.เด็กหญิง นัฐธิกา ทองอินทร์
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บังคม
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ มณีวงษ์
2.เด็กหญิง ปัณทิตา พานจันทร์
3.เด็กหญิง นริศรา สิงหชาติ
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นางสาว ฐานมาศ โพธิ์ทอง
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ปัญญารัตน์ สุพรรณ์
2.เด็กหญิง โยษิตา มนตรีวงษ์
3.เด็กหญิง รัตนาวดี อุปสุข
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นางสาว ฐานมาศ โพธิ์ทอง
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง นัชชนันท์ สิงหชาติ
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ลลิตภัทร สุโท
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง สิลาภรณ์ จันทร์ถา
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศศิธร นันทะเคน
2.เด็กชาย มงคล เก่งมนตรี
1.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
2.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง เกษรินทร์ อุตมะ
2.เด็กหญิง วชิรญาณ์ แข็งขัน
3.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงศ์พิทักษ์
4.เด็กหญิง กุลยาภรณ์ ประดับสุข
5.เด็กหญิง พรชนก ขันทวี
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง รัตนาวดี อุปสุข
2.เด็กหญิง โยษิตา มนตรีวงษ์
3.เด็กหญิง รัตนาวดี จ้ำหนองโพธิ์
4.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พวงมะลิ
5.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บังคม
2.เด็กหญิง สุดา เมฆคลี
3.เด็กหญิง ศศิธร นันทะเคน
1.นาง วรัญญา แดนกาไส
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ชิณวัตร ศรีมงคล
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ อุปสุข
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง จิตติมา นมตรีวงษ์
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
91.37
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย เพชรรัตน์ สายจันทร์
2.เด็กหญิง พิมพิศา บุญทอง
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย สมพิศ จิตรโสม
2.เด็กชาย บรรลือ พวงมะลิ
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ธนาดุล พุ่มพวง
2.เด็กชาย สิริมงคล นรสิงห์
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ชลศักดิ์ เนยไชย
2.เด็กชาย ขวัญชนก จูมสวัสดิ์
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ มั่นคง
2.เด็กชาย เอกรินทร์ อุตมะ
3.เด็กชาย ธราเทพ แก้วบุปผา
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บังคม
2.เด็กหญิง สุดา เมฆคลี
3.เด็กหญิง สุธาทิพย์ อุปสุข
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
23 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ศุภากร บุตรพรม
1.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงษ์พิทักษ์
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย นคร ทองลอย
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ทยากร มนตรีวงษ์
2.เด็กชาย ปุณณวิชญ์ เขม้นเขตการ
3.เด็กชาย ธนาดุล พุ่มพวง
4.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
5.เด็กหญิง นัชชนันท์ สิงหชาติ
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง พรธีรา พงษ์วัน
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
28 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง พัชทิริยา สายสุวรรณ
2.เด็กชาย ปิยวัช บุญครอง
3.เด็กชาย ธีรภัทร ปักปิ่น
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
29 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ปาลิตา วาศรี
2.เด็กหญิง วรัทยา สุพรรณ์
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญทอง
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com