#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ชินดนัย วรรณทอง
2.เด็กชาย วทัญญู แก้วธรรม
3.เด็กชาย วิวรรธน์ วรรณทอง
4.เด็กชาย ธนกฤต วรรณทอง
5.เด็กชาย อภิชาติ ตามตะขบ
6.เด็กชาย ฉันทวัฒน์ ผิวอ่อน
1.นาย สุธีร์ บุญโต
2.นางสาว มัลธิกา เสนาภักดิ์
3.นาง พัชรกาญจน์ ไทยสะเทือน
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
70
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง อนุธิดา พันธ์มลี
2.เด็กชาย วรรธนัย อุ่นแก้ว
1.นาย เกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
2.นาง ปัญญาทิพย์ เทพษร
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง อรทัย สมปอง
2.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
3.เด็กหญิง ปริญญา รักสัตย์
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย กฤษณพล จันทร์โท
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง สิริภัทร สินศิริ
2.เด็กหญิง อัญชลี อายุวงค์
1.นางสาว มัลธิกา เสนาภักดิ์
2.นาง พัชรกาญจน์ ไทยสะเทือน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com