#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย อุทิศ เนียมจิตร
2.เด็กชาย อนุพงศ์ บุญเนิน
3.เด็กชาย วรภาส ศรีชัย
1.นาย ธวัชชัย อินวัน
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง นฤมล สมปอง
1.นางสาว มัลธิกา เสนาภักดิ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ เนียมจิตร
2.เด็กหญิง ทองทิพย์ แสงเดช
1.นาย กิตติกานต์ จิตสง่า
2.นาง ณฐมน วรรณทองภูริช
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง สุลิตา จันเปรียง
2.เด็กหญิง ชนิฏา ละออพงษ์
3.เด็กหญิง จิราวรรณ แก้วเนตร
4.เด็กหญิง พรรณษา แสงชัย
5.เด็กหญิง ธิดา สินศิริ
6.เด็กหญิง บัณฑิตา เชื้อหอม
7.เด็กชาย วรฉัตร อ่อนสวรรค์
8.เด็กชาย ภูริ รักสัตย์
9.เด็กชาย ขวัญชัย ล่องหน
10.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
1.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
2.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
3.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ศุภมาส ชนะมาร
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ปรือปรัก
3.เด็กหญิง นัยนา อุ่นแก้ว
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
6 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ภัศรา อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ชัยมงคล อุปสุข
3.เด็กชาย ฟ้าลิขิต แสงคำแก้ว
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ชมพูนุช บุญตา
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ขัติญาภรณ์ ธิวัน
2.เด็กหญิง เกษสินี อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ชไมพร บุญวุฒิ
4.เด็กหญิง สาธิตา สินศิริ
5.เด็กหญิง รติมา อยู่แก้ว
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง อารียา ชนะมาร
1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย บุญช่วย สิงหชาติ
1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไชยทอง
1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ขาวสลับ
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ไอยรดา บริบูรณ์
2.เด็กหญิง พลอยปภัส พรมพล
3.เด็กหญิง กมลชนก สอดแก้ว
1.นางสาว ทัตชญา อุทา
2.นางสาว แก้วมณี ติงสะ
14 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย อรรถพล บริบูรณ์
2.เด็กชาย ธีรเทพ อุ่นแก้ว
1.นาย อัครชัย แก้วดี
2.นาย สุธีร์ บุญโต
15 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง วรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
2.เด็กหญิง นิตยา วรรณทอง
3.เด็กหญิง ณัฐภัทร ชัยมงคล
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง กาญจนา จันดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com