#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ไชยวงษ์
1.นาง กมล ชูกลิ่น
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.5
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ไชยณวงค์
1.นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ศักดิ์นรินทร์ มะปรางค์
2.เด็กหญิง กัญญารัดร์ พันธุ์ดวง
3.เด็กหญิง ดาราพรรณ เดชบุญ
1.นาง อิงอร แทนคำ
2.นางสาว ประไพวรรณ วรรณทอง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ศุภาวดี แก้วลอย
1.นาย ฐานะ แก้วแสง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ชัชดาภรณ์ ปราบภัย
1.นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com