#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
74
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง นวรัตน์ พิลาดี
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง โสภิตนภา ทองแลบ
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อินทิรา ตุมชาติ
1.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ นักใจธรรม
2.เด็กหญิง วรรณิษา ยังพลอยเจริญ
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
75.6
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ปรียาภัทร์ บรรดาศักดิ์
2.เด็กหญิง จิราพร ฮมภาราช
3.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ เที่ยงนิน
4.เด็กหญิง พาณิภัค ศรีกาลัง
5.เด็กหญิง สุกัญญา รุ่งคำ
6.เด็กหญิง วิภารัตน์ บุญเฟรือง
7.เด็กชาย ธีรภัทร ธรรมจันทร์
8.เด็กชาย ธนชัย บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง กนกวรรณ นนท์ศิริ
10.เด็กหญิง สุภาพร พานจันทร์
11.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ สิงห์ขร
12.เด็กหญิง นฤมล ทำพันธ์
13.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ บุญเฟรือง
14.เด็กหญิง พรชิตา มิ่งเมือง
15.เด็กหญิง อริสา บุญเฟรือง
1.นางสาว จันทร์เพ็ญ แสนสนุก
2.นางสาว กุสุมา รุ่งคำ
3.นาย สุทธิพงษ์ นันทะสิงห์
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ศรัญญา ไชยวงค์
2.เด็กหญิง อรชา เกิดกล้า
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
2.นาย สำเนียง ทองแย้ม
7 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย วรภัทร เกิดกล้า
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ มูลดับ
3.เด็กหญิง พิยาดา ส่งเสริม
1.นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
2.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
8 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ฐิตาภา แซ่เลี้ยว
2.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พูลสวัสดิ์
3.เด็กหญิง มาริษา อุปสุข
1.นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
2.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com