#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ชิดชนก สารพล
2.เด็กหญิง ธิดา สาโรจน์
3.เด็กหญิง พิมณภา บุญเฟรือง
1.นาย วีระพงษ์ คำแดง
2.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
65
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย นรินทร กลับสูงเนิน
2.เด็กชาย กนกศักดิ์ โคเงิน
1.นางสาว กุสุมา รุ่งคำ
2.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย วรภัทร เกิดกล้า
1.นางสาว กุสุมา รุ่งคำ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อรณิชา บุญเฟรือง
1.นางสาว กุสุมา รุ่งคำ
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
64
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง กุลจิรา จิตจักร
2.เด็กหญิง กมลพิชญ์ พงษ์วัน
3.เด็กหญิง ปพิชญา จันทร์ดาหาญ
1.นางสาว วรรณทอง พานจันทร์
2.นางสาว จันทิมา พานจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com