#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
71
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วรัญฉญา บุญตา
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
70
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย สุปรีชญา เชื้อหอม
1.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง อัญญา พันธ์ดี
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วันวิสา จำปา
1.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง อัญญา พันธ์ดี
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง อาภัสรา คูณชัย
2.เด็กหญิง จรรยา ศรีแย้ม
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว กฤตยา สาสังข์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย บัญชา จันทร์ดา
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ครองเมือง
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com