#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
68
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ คูณชัย
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ขวัญฤดี ดวงมูล
2.เด็กหญิง กฤตพร แก้วเกตุ
3.เด็กหญิง ปณิดา สีสิงห์
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นางสาว วรรณภา สมสนิท
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
67
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ธนากร บาซอรี
2.เด็กชาย ยศกร สิงหา
3.เด็กชาย ศุภกิตติ์ ทำทรัพย์
1.นาง โกสุม รีเรืองชัย
2.นาย สมุห์ สาคร
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
67
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง รัชดาพร อาริภู
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ โททรัพย์
3.เด็กชาย ยุทธพงษ์ พงษ์วัน
1.นางสาว วนิดา นวมาลย์
2.นางสาว วิไลพร ล้อมพรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com