#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ธนกร คูณชัย
2.เด็กชาย ประวิชพล ดีอก
1.นาง ทิวา พินิจรัมย์
2.นาง เพลินจิตร์ ตั้งพิทักษ์ไกร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
85
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ธนัตฐา คูณชัย
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง กุศลิน สีสิงห์
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
83
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง เขมิกา ดีอก
2.เด็กชาย จักรภัทร อุตมะ
1.นาง โกสุม รีเรืองชัย
2.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง พัชดาภา วิลา
2.เด็กชาย ศุภชัย เชื้อหอม
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว กฤตยา สาสังข์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ปิ่นเงิน ประชาราษฎร์
2.เด็กชาย นิติพงศ์ ศรีพันธ์
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย นิมิตร คูณชัย
2.เด็กชาย ศุภชัย เชื้อหอม
1.นาย นรินทร์ ทั่งนาค
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ประกาสิทธิ์ คูณชัย
1.นาย สมุห์ สาคร
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สีสิงห์
1.นาย สมุห์ สาคร
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
88
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ศิริพงศ์ อุ่นศิริ
1.นาย นรินทร์ ทั่งนาค
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย นครินทร์ สุทธิรักษ์
2.เด็กหญิง วิจรรยา ปิ่นแก้ว
1.นาย สมุห์ สาคร
2.นาง ทิวา พินิจรัมย์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ชนัญญา ลาลุน
2.เด็กหญิง ทิพยนารี ชูคำ
1.นาง ทิวา พินิจรัมย์
2.นาย สมุห์ สาคร
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.5
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง รัญชนา จินดามัง
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ธัญชนก สุวรรณ์
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
85.2
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วันวิสา จำปา
2.เด็กหญิง จรรยา ศรีแย้ม
3.เด็กหญิง อัญชิสา ดีอก
4.เด็กหญิง ธนัตฐา คูณชัย
5.เด็กหญิง พัชดาภา วิลา
6.เด็กหญิง อาภัสรา คูณชัย
1.นางสาว โสรชา กำพูล
2.นาง โกสุม รีเรืองชัย
3.นาย นรินทร์ ทั่งนาค
4.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ชัยวัตร โททรัพย์
2.เด็กหญิง กชพร พันธมาศ
3.เด็กหญิง สุจิตรา กาลพัฒน์
1.นางสาว วนิดา นวมาลย์
2.นางสาว วิไลพร ล้อมพรม
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง พัชดาภา วิลา
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com