#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย จิรายุ บุญเฟรือง
2.เด็กชาย พงศธร บุญทร
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คำสอน
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง พรชิตา มุ่งมาตย์
2.เด็กหญิง สุพพัตรา ศรีหนองห้าง
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ ปานพราย
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สมนึก
2.เด็กหญิง ศิรประภา พงษ์วัน
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง นิรันดา ชัยชนะ
2.เด็กหญิง อรัญญา บุญล้อม
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
69
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สมนึก
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ฤทธิไกร มุ่งมาตร
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ ปานพราย
2.เด็กหญิง เรวดี ระแสนพรหม
3.เด็กหญิง ปิยะนุช ดีลาส
1.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ปิยะนุช ดีลาส
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทรงภพ พงษ์วัน
2.เด็กชาย วริษฐ์ แก้วกัณหา
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ณัชชา มณีวรรณ
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ประณีวัลย์ บุญลอด
2.เด็กชาย วรพล สวนแย้ม
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ณัฐชา พวงมะลิ
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.62
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ กระลาม
2.เด็กหญิง กมลชนก รัตนจันทรา
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย จักรกริช พรหมแก้ว
2.เด็กชาย ธนกฤต คำหมาย
3.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ศิริชัย พานจันทร์
2.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
3.เด็กชาย อนัตพงษ์ บุญยงค์
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทินวุฒิ เชื้อหอม
2.เด็กชาย พีรวัส ไชยสิทธิ์
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาง อำนวย ชนะผล
19 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย พิชชญาณ โต๊ะงาม
1.นางสาว ละออง บุญมาก
20 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย เทวินทร์ สะอาด
1.นางสาว ละออง บุญมาก
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
79
5
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง อรพิมล ไชยวงษ์
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สุวรรณรัตน์ ศรีหนองห้าง
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
23 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ศิริชัย พานจันทร์
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
3.เด็กชาย ฤทธิไกร มุ่งมาตร
4.เด็กชาย วรพล สวนแย้ม
5.เด็กชาย พงศธร บุญทร
6.เด็กหญิง ประณีวัลย์ บุญลอด
7.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นาง อำนวย ชนะผล
3.นางสาว ละออง บุญมาก
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย วัชรากร ธิวัน
2.เด็กชาย สรวิศ ศิริกุล
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ นามไพร
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
2.นาง วนิดา คำนึก
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ เภาศิริ
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ พวงมะลิ
3.เด็กชาย พัชรพงศ์ ไชยสิทธิ์
1.นาย สุวิทย์ คำนึก
2.นาง วนิดา คำนึก
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ปณิธาน บุญมาก
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง วิภาวดี บุญรักษา
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
28 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ชลิตา ยิ่งถาวร
2.เด็กหญิง ณัฐชยา มณฑาทิพย์
3.เด็กหญิง ศุภากานต์ โพธิ์พันธราช
1.นาง อำนวย ชนะผล
2.นาง วนิดา คำนึก
29 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ธนโชติ ระแสนพรหม
2.เด็กชาย ชัยมงคล ประชาราษฎร์
3.เด็กชาย ประกรเกียรติ พรรณา
1.นาง อำนวย ชนะผล
2.นาง วนิดา คำนึก
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง กมลชนก รัตนจันทรา
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
3.เด็กชาย ปณิธาน บุญมาก
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
31 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ ปานพราย
2.เด็กหญิง เรวดี ระแสนพรหม
1.นาย นพดล หรรษา
32 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ปภัสรา ศรีโวหะ
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com