#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย เกียรติพงษ์ สุดสังข์
2.เด็กชาย สราวุฒิ ไสว
3.เด็กชาย อนันตชัย ผิวละมุล
1.นาย บุญชม ใยขันธ์
2.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองวิจิตร
2.เด็กชาย ทินกฤต คำลอย
3.เด็กชาย ธีรภัทร์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กชาย ธนากร ไชยสุวรรณ
5.เด็กชาย ทักษดนย์ พิลาขวัน
6.เด็กชาย ปรัชญา ขจรโมทย์
1.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
2.นาย บุญชม ใยขันธ์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ดวงฤดี ภูละ
2.เด็กหญิง วรรณวิสา สะอาด
3.เด็กหญิง สุนิสา เมืองจันทร์
1.นาย บุญชม ใยขันธ์
2.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ธนากร ไชยสุวรรณ
1.นางสาว ปารวดี สุรบุตร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง อุมาภรณ์ พิมมาศ
1.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
83
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง สายใจ สายเนตร์
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ แรงสร้อย
2.เด็กหญิง ชาลิสา นันทสิงห์
1.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
2.นางสาว ปารวดี สุรบุตร
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง สลิษา โสมเกตริน
2.เด็กหญิง อุมาภรณ์ พิมมาศ
3.เด็กหญิง ไพรินทร์ พิมมาศ
1.นาง อรนุช กล่อมโต
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
64.8
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ไพลิน พิมมาศ
1.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ลักษิกา พิมมาส
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย สุรบดินทร์ นามเมือง
1.นางสาว ปารวดี สุรบุตร
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง สายใจ สายเนตร์
1.นางสาว ปารวดี สุรบุตร
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ราชพฤกษ์ ไสว
1.นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย สราวุฒิ พิมมาศ
1.นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ จันดี
1.นางสาว วาสนา วาศรี
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง รัชนี ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ปรัชญา ขจรโมทย์
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
97.13
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ชาลิษา นันทสิงห์
2.เด็กชาย ไชยณุวัตร ไชยสุวรรณ
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย วีรพล เมืองจันทร์
2.เด็กชาย วรวิทย์ บุญเพ็ง
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ทองวิจิตร
1.นาย บุญชม ใยขันธ์
2.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองวิจิตร
2.เด็กชาย ทักษดนย์ พิลาตัน
3.เด็กชาย ธีรภัทร์ ไชยสุวรรณ
1.นาย บุญชม ใยขันธ์
2.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ชาลิษา นันทสิงห์
2.เด็กหญิง ภาวินี สีมาทอง
1.นาย นายจักรวรรดิ ไชยชนะ
2.นางสาว วาสนา วะศรี
21 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
70
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ณัฐพัชร ไผ่งาม
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นิลสนธิ
3.เด็กชาย พิชญช สุดใหม่
1.นาย ณัฐวัฒน์ รณกรธีรัตม์
2.นาย วัชรชัย มงคลธนกิตติ์
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
65
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ยาคำ
2.เด็กหญิง ศิวาพร ตาสี
3.เด็กหญิง ภชราภรณ์ ศรีวัย
1.นาย ณัฐวัฒน์ รณกรธีรัตม์
2.นาย วัชรชัย มงคลธนกิตติ์
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง สลิษา โสมเกตริน
2.เด็กหญิง ไพริน พิมมาส
1.นางสาว ปารวดี สุรบุตร
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
24 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ปิ่นมุกดา กางร่มกลาง
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
25 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ฐิติยา บุญทอง
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com