#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
81
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย เทพศิลา บุญทอง
2.เด็กชาย พงษ์เทพ สุณาวงศ์
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย ธุวานนท์ รุ่งคำ
2.เด็กชาย วิทวัส โคลดประโคน
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย วสันต์ พานจันทร์
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ บัวผัน
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย ดุลปากรณ์ ชำนาญกิจ
2.เด็กชาย ธนาธรณ์ พานจันทร์
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย สุริยา รุ่งคำ
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรมสิทธิ์
2.เด็กหญิง อัญชิสา บุญเฟรือง
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นางสาว สุพัตรา บุญฤทธิ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.75
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย วสันต์ พานจันทร์
2.เด็กหญิง พิมพิกา อินธิเดช
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย วีริศ บุญชัย
2.เด็กชาย ธนาธรณ์ พานจันทร์
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาง วิชัย ใยขันธ์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เกตต์นิภา หล้าอุดม
1.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย สุริยา รุ่งคำ
1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย วีริศ บุญชัย
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง สิรินทิพย์ แก้วมงคล
1.นาง วิชัย ใยขันธ์
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ รุ่งคำ
1.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เบญญาภา ศรีวงษ์
1.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ รุ่งคำ
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.5
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย สุวัฒน์ ประมูลชาติ
1.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง วิชาดา แก้วแสง
1.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
18 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย มนัสวิน ทองประดับ
2.เด็กชาย ศุภโชค ทองอินทร์
3.เด็กชาย ธีรพัฒน์ โคลดประโคน
1.นาง วิชัย ใยขันธ์
2.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
19 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง ศศิธร บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง นาขวัญ บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง ศรัณรัชต์ แสนสำราญ
1.นาง วิชัย ใยขันธ์
2.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
20 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เบญญาภา ศรีวงษ์
2.เด็กหญิง สิรินทิพย์ แก้วมงคล
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นางสาว สุพัตรา บุญฤทธิ์
21 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง ศิริกัลยา วันคาร
2.เด็กหญิง วิชาดา แก้วแสง
3.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ รุ่งคำ
1.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
2.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com