#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กชาย พรเทพ วิยาสิงห์
2.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ มอญกระโทก
3.เด็กชาย ธนากร สุดสังข์
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
2.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ มอญกระโทก
2.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตน์
3.เด็กชาย ศุภสินธ์ จันทะสน
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
2.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง วาสินีย์ สายจันทร์
1.นาง เชาวณี อินวันนา
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กชาย สุปวีย์ ดาวจันทร์
2.เด็กหญิง สิริลักษณ์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง ชนิกานต์ ขุนอ่อน
1.นางสาว ขวัญฤดี ใจตรง
2.นางสาว จารุรินทร์ ปุระมงคล
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
1.นางสาว ขวัญฤดี ใจตรง
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กชาย ธวัชชัย กลิ่นกุหลาบ
1.นางสาว ขวัญฤดี ใจตรง
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง จิรัชญา อุ่นแก้ว
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กชาย ปรีชา บุกโกติ
2.เด็กชาย ศราวุฒิ สุดดี
1.นาย อนุสรณ์ โทแหล่ง
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กชาย ปัญญา คำลอย
2.เด็กชาย ณรงค์ชัย พิมมาศ
1.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
11 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กชาย ศุภกร ไชยสุวรรณ
1.นาง นงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ภาวดี ไสว
1.นาง นงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ณัฐฐินี ศิริวัฒนกุล
1.นาง นงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87
9
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
1.นาง นงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง วสิพร กุลเกษ
2.เด็กหญิง ณัฐพร แสงคำ
1.นาง นงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
2.นาง อำไพ ไชยสงคราม
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
2.เด็กชาย ณรงค์ชัย พิมมาศ
3.เด็กชาย ธนาวุฒิ คำลอย
4.เด็กชาย ธวัชชัย กลิ่นกุหลาบ
5.เด็กชาย ปัญญา คำลอย
6.เด็กชาย ปรีชา บุญโกต
7.เด็กชาย พรเทพ วิยาสิงห์
8.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์
9.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
10.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
11.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ มอญกระโทก
12.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
13.เด็กหญิง ปิยะดา สุขแสวง
14.เด็กหญิง จัทร์นภา ศรีรัตน์
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ขุนอ่อน
16.เด็กชาย ศราวุฒิ สุดดี
17.เด็กชาย ธนกร สุดสังข์
18.เด็กชาย ศุภสิทธิ์ จันทสน
19.เด็กชาย ศุภสินธ์ จันทสน
20.เด็กชาย สุรเสกข์ โมห้างหว้า
1.นาง เชาวณี อินวันนา
2.นาง นงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
3.นาง พัชนีย์ ดวงมณี
4.นาง อำไพ ไชยสงคราม
5.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
6.นาย อนุสรณ์ โทแหล่ง
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ คำลอย
1.นาง พัชนีย์ ดวงมณี
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.25
4
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ปิยะดา สุขแสวง
1.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
1.นาง พัชนีย์ ดวงมณี
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ภริดา ไชยสุวรรณ
1.นางสาว จารุรินทร์ ปุระมงคล
21 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ศิริวัฒนกุล
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ พิมมาศ
3.เด็กชาย สาริทธิ์ ขวัญเสาร์
1.นาง มาลัย ปานทอง
2.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
1.นาง พัชนีย์ ดวงมณี
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ คำลอย
1.นาง พัชนีย์ ดวงมณี
24 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ธนัญญา แก้วโลมา
1.นาง นงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
25 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตน์
2.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
3.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
1.นางสาว ขวัญฤดี ใจตรง
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com