#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ดิศานุวัตร์ ศิริพันธ์
2.เด็กหญิง กุสุมา พิลาดี
3.เด็กชาย ฐานะวุฒิ เสนาะนำ
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สิรการณ์ อินโบราณ
2.เด็กหญิง อภัสธิชานันท์ บุญมาก
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง ไพจิตร นครชัย
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
65
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง อินทิรา ฉุนราชา
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พวงผกา อินโบราณ
2.เด็กชาย วิวิศน์ ผการัตน์
3.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
4.เด็กชาย คมสัน ชายเพชร
5.เด็กชาย ภานุพงษ์ เทศมาตร
6.เด็กหญิง ภารดี วันทรวง
1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง กานดา ละดาวัลย์
2.เด็กหญิง ธีรดา ธิวรรณ
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง อินทิรา ฉุนราชา
2.เด็กหญิง ชลธิชา ชูคำ
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ยุภารัตน์ มุ่งมาตร
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
86
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ปิยะดา อินโบราณ
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ นาจำปา
2.เด็กหญิง สุพิชญา บุญเฟรือง
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.4
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พาณิดา บุญเฟรือง
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ยุภารัตน์ มุ่งมาตร
2.เด็กหญิง อินทิรา ฉุนราชา
3.เด็กหญิง อภิชญา เทศกูล
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ภูธฤทธิ์ สาริยา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ กงศรี
3.เด็กหญิง ยุภารัตน์ มุ่งมาตร
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ขวัญชัย สุนัง
2.เด็กชาย สุรศักดิ์ แก้วธรรม
3.เด็กชาย ภูมิปัญญา เทศกูล
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง อภิชญา เทศกูล
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย เอกราช กล่ำพุก
2.เด็กหญิง ภนิดา สังฮ้อ
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง จริยา แก้วธรรม
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ปณิธาน บัวลา
2.เด็กหญิง กุลกัลยา ทองปริน
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.87
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย อภิรักษ์ บุญมาก
2.เด็กหญิง ปิยะดา อินโบราณ
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ธีรพล วิมุตติ
2.เด็กชาย ชุติพงศ์ เชื้อคำจันทร์
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ บุญขาว
2.เด็กชาย กวีวัฒน์ โพธิ์ศรี
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
25 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วิภาวรรณ สุพันธ์
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ แต้มงาม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ เทศกูล
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธิดาพร ขวัญเมือง
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
30 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.5
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ภนิดา สังฮ้อ
1.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา คำมีแก่น
2.เด็กหญิง วาสินี หงอสนาม
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง กานติมา ภูมิภาค
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ถิรดา อายุวงษ์
2.เด็กหญิง วิมลทิพย์ สหารัตน์
3.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ณัฐพล บริบาล
2.เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ นาจำปา
3.เด็กหญิง ปิยะดา อินโบราณ
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ธนัญชัย นิลเพชร
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย เมธัส เทศกูล
1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ศศิธร สินศิริ
1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ นาจำปา
1.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
40 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธัญญภัคสรณ์ พรหมรินทร์
2.เด็กหญิง จิรัชญา ศิริพันธ์
3.เด็กหญิง สุนิษา เทศกูล
1.นาง สมเพียร วรรณทอง
2.นาง ทัศนีย์วรรณ ผลสอน
41 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พัชรี สุนิพรรณ
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สุตะภัค
1.นาง ทัศนีย์วรรณ ผลสอน
2.นาง สมเพียร วรรณทอง
42 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
43 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย เมธัส เทศกูล
1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
44 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ขึ้นพล
2.เด็กหญิง เพลินพิศ นันทะสิงห์
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
45 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
46 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
47 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา คำมีแก่น
2.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
3.เด็กชาย สมศักดิ์ แก้วธรรม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
48 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง อภิชญา เทศกูล
2.เด็กหญิง ธารทิพย์ ขึ้นพล
3.เด็กหญิง เพลินพิศ นันทะสิงห์
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com