#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
40
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
1.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
60
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา เชื้อเมืองพาน
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
2.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
3.เด็กหญิง สินีรัตน์ บุญลี
4.เด็กหญิง อรปภา ไชยสุวรรณ
5.เด็กหญิง ขวัญฤดี บุญตา
6.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง กุลปรียา สุดา
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฎ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย สรรพสิทธิ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย สมภพ อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย พงศ์พณิช ไชยสุวรรณ
4.เด็กชาย ชัยมงคล อุ่นแก้ว
5.เด็กชาย ชาญณรงค์ แย้มสวน
6.เด็กชาย สรรพสิทธิ์ ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยสุวรรณ
1.นาง นิทรา สุพรรณ
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
3.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
1.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
2.นางสาว อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา เชื้อเมืองพาน
3.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ศิรินรัตน์ วงสุวรรณ
2.เด็กชาย ภัทรพงษ์ พันธ์นา
3.เด็กชาย พีระพงษ์ คำลอย
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย กิติวัฒน์ สินวิวัฒน์
1.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ลักษิกา คำลอย
2.เด็กหญิง อภิรักษ์ ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.5
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
2.เด็กชาย จิรศักดิ์ กาละพันธ์
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง จิตรลดา ไชยสุวรรณ
1.นาง นิทรา สุพรรณ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง พิมพ์พร คำลอย
1.นาง นิทรา สุพรรณ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
20 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย จันทกร ประนมศรี
1.นาง นิทรา สุพรรณ
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ชูจิตร
3.เด็กชาย พลาธิป สุขศรี
1.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ศุภชัย คำลอย
2.เด็กชาย จตุพล เทศกูล
3.เด็กชาย รัชฎาศักดิ์ ปานทอง
1.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยสุวรรณ
1.นาง นิทรา สุพรรณ
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ชานน ฟ้องเสียง
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสัง
1.นาง นิทรา สุพรรณ
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
27 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย คุณานนท์ บำรุงศรี
2.เด็กชาย รัชฎาศักดิ์ ปานทอง
3.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
4.เด็กชาย พรสวรรค์ ใบทอง
5.เด็กหญิง ศุภานันท์ ธานี
6.เด็กชาย จิรศักดิ์ กาละพันธ์
7.เด็กชาย จตุพล เทศกูล
8.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บำรุงศรี
9.เด็กชาย ชัยมงคล อุ่นแก้ว
10.เด็กชาย พีระพัฒน์ ไชยสุวรรณ
11.เด็กชาย สุภชัย ตาสี
12.เด็กชาย ชาญณรงค์ แย้มสวน
13.เด็กชาย สรรพสิทธิ์ ไชยสุวรรณ
14.เด็กชาย สมภพ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
16.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
17.เด็กชาย ชานน ฟ้องเสียง
18.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
19.เด็กหญิง ณัฐณิชา เชื้อเมืองพาน
20.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยสุวรรณ
21.เด็กหญิง กุลปรียา สุดา
22.เด็กหญิง กนกนิภา เสือโห้
23.เด็กหญิง วรัญญา ทองละมุล
24.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
25.เด็กหญิง ปทุมวัน สายจันทร์
26.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
27.เด็กชาย ภัทรพงษ์ พันนา
28.เด็กชาย พีระพงษ์ คำลอย
29.เด็กชาย ธีระเดช ไชยสุวรรณ
30.เด็กชาย พงศ์พานิช ไชยสุวรรณ
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
4.นาง เยาวภา เดชบุญ
5.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
6.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย สมภพ อุ่นแก้ว
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง สุภานันท์ ธานี
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ้คุณานนท์ บำรุงศรี
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
32 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
1.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
33 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
34 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง วรัญญา ทองละมุล
2.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง ปทุมวัน สายจันทร์
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com