#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
26
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง กานตนา มะปรางค์
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
50
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ พูนประโคน
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง สิริกัญญารัตน์ ชูคำ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เป่งคอนสาร
2.เด็กหญิง ศศิประภา ตำหนิชาติ
3.เด็กหญิง ชัญญานุช เชื้อหอม
4.เด็กหญิง วันวิสา สีดาชาติ
5.เด็กหญิง จุฬลำภา นพเก้า
6.เด็กหญิง น้ำอิง บุญมาก
7.เด็กชาย นัฐนนท์ ตำหนิชาติ
8.เด็กชาย พิยดา ทันงาม
9.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พูนประโคน
10.เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ ถุงจันทร์
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
3.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย คมิก จำนงค์
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ทักขินา มะปรางค์
2.เด็กหญิง ดวงตะวัน ดวงพล
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
69
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ศศิประภา ตำหนิชาติ
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ ตำหนิชาติ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กหญิง ศุภรัตน์ หนูแก้ว
3.เด็กหญิง กานตนา มะปรางค์
4.เด็กหญิง น้ำค้าง บุญมาก
5.เด็กชาย นิธิศ จันทจร
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ ชูคำ
2.เด็กชาย สิทธิพงศ์ ใจกล้า
3.เด็กหญิง ปุณยวีร์ เตชะวันโต
4.เด็กหญิง สุพัชฌา มะปราง
5.เด็กหญิง สุจิตรา สินศิริ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พินองรัมย์
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กชาย นิธิศ จันทจร
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.5
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เป่งคอนสาร
2.เด็กหญิง พิยดา ทันงาม
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ระงับภัย
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พูนประโคน
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย อภิรัตน์ ชนะผล
2.เด็กชาย อธิชนม์ ชนะผล
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
81
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย คนาง ระงับภัย
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79
17
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ยุทธพิชัย สว่างชัย
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
65
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง สิริวรัญญา ชูคำ
2.เด็กหญิง น้ำค้าง บุญมาก
3.เด็กหญิง ฉันทวัฒน์ บุญทอง
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
60
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เป่งคอนสาร
2.เด็กชาย ศุภควัฒน์ เชื้อกูล
3.เด็กชาย วีรภัทร เรือนแสน
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย อัครัช ลมเชย
2.เด็กชาย ธันวา ถุงไชย
3.เด็กชาย กิตติพิชญ์ อุดทา
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล
20 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
66
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ทัตเทพ มณีสาย
2.เด็กหญิง อภิสรา สุนทะมาศ
3.เด็กชาย พิพัฒน์ ดวงพล
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาย ประโยชน์ ดวงพล
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ศุภรัตน์ หนูแก้ว
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วิเชียรดี
2.เด็กชาย อดิศร แซงราชา
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
23 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ภาณุุวัฒน์ ตำหนิชาติ
2.เด็กชาย วีรภัทร เรืองแสน
3.เด็กชาย อัครชัย ตำหนิชาติ
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com