#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย จักรพันธ์ มงคลแก้ว
2.เด็กชาย อาทิตย์ วงค์ษาเคน
1.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
2.นางสาว จิตฤทัย ผงล่ำ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย พีรพล เพชรใสดี
2.เด็กชาย องอาจ พวงแก้ว
3.เด็กหญิง ปุณยนุช สุขพิมาย
4.เด็กหญิง ศุทธิรักษ์ งามเชื้อ
5.เด็กหญิง ญมลพร คัลไลลักษณ์
6.เด็กหญิง กรจิรา จันทร์โพธิ์ทอง
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จิราพร พรมสร
2.เด็กหญิง กชพร พรมดวง
3.เด็กหญิง รัตนา ปัญญา
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ปุณยนุช สุขพิมาย
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ชูกลิ่น
1.นาย สุวิน โสภา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จิราพร พงษ์วัน
1.นาย สุวิน โสภา
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ดวงฤทัย แก้วรักษา
1.นาย สุวิน โสภา
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จิราพร พงษ์วัน
1.นาย สุนทร ทองนวล
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย วีรภัทร์ ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง โสภิดา อนุลีจันทร์
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ครองขวัญ หวานแหลม
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ชูกลิ่น
3.เด็กหญิง มนธิดา อุปละ
4.เด็กหญิง ฐืตารีย์ สำเร็จผลดี
5.เด็กหญิง เกวลิน จันทร์โพธิ์ทอง
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จิระนันท์ โพธิ์พันธ์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.12
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย อดุลวัช แก้วรักษา
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา ศิลาเลิศ
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย ชนะภัย แก้วใสย์
2.เด็กหญิง วิลาสิณี ขอมปราง
3.เด็กหญิง นพมาศ บริบูรณ์
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย เฉลิมชัย บุญยศ
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย อัคคเดช ฐิตตะสาร
2.เด็กชาย สมบูรณ์ แสงน้อย
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ลาภบุญ
1.นาย สุนทร ทองนวล
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
14 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง วิภาวดี องอาจ
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
15 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย ศักสิทธิ์ เสือแพ
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จิราพร พงษ์วัน
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
17 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.25
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง เกวลิน จันทร์โพธิ์ทอง
1.นาย สุวิน โสภา
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ชูกลิ่น
2.เด็กหญิง สุภัสสรา อนุลีจันทร์
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย เฉลิมชัย บุญยศ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ สำเร็จผลดี
2.เด็กหญิง มนธิดา อุปละ
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สำนวน
1.นาย ประเสริฐ บุญญาสุ
2.นาย เฉลิมชัย บุญยศ
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.75
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ครองขวัญ หวานแหลม
1.นาย สุวิน โสภา
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ศุทธิณี ไขว้วงศ์
1.นาย สุวิน โสภา
22 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย พิริยกร สัตพนธ์
2.เด็กหญิง นิสา แสงโพธิ์ดา
3.เด็กชาย อนุกูล ยามี
1.นางสาว ลินดา มะลิหอม
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
23 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
69
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ธารารัตน์ ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง กรรณิกา เกาะแก้ว
3.เด็กหญิง สิริธร ลักขณา
1.นางสาว ลินดา มะลิหอม
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ครองขวัญ หวานแหลม
1.นาย สุวิน โสภา
25 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จิราพร พรมสร
2.เด็กหญิง กชพร พรมดวง
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นาย เฉลิมชัย บุญยศ
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ รัตนวัน
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
27 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ครองขวัญ หวานแหลม
1.นาย สุวิน โสภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com