#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ระพีพัฒน์ พินธุเอก
2.เด็กชาย สุเมธ วงศ์ดี
3.เด็กชาย วินทกร คำโกน
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง วิชญาพร คำโกน
2.เด็กหญิง ศศิลดา วรรณแสน
1.นางสาว ดวงใจ โพธิ์ขาว
2.นางสาว นนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
2.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
3.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
4.เด็กชาย ประเสริฐศักดิ์ กิ่่งก้าน
5.เด็กหญิง ณภัทร พิศโสระ
6.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภาสันต์
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
3.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สร้อยทอง
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ กลิ่นมาลัย
3.เด็กหญิง พัทธิดา ดีโสม
1.นาง รัตนา วะรงค์
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
2.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงค์
1.นางสาว ดวงใจ โพธิ์ขาว
2.นางสาว นนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
67
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ ประจันทร์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง จิตติมาพร โสภะบุญ
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
2.เด็กหญิง ปริยากร บุญวงษ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
3.เด็กหญิง ฐิตินันท์ กลิ่นมาลัย
4.เด็กชาย คฑาวุธ ผาดาวงษ์
5.เด็กหญิง พัทธิดา ดีโสม
6.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
3.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
12 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย คฑาวุธ ผาดาวงษ์
2.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภาสันต์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง นารดา ซุยโล้น
2.เด็กหญิง นวพร พาประจง
3.เด็กหญิง พัชราวรรณ บัวดก
4.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ปราจันทร์
5.เด็กหญิง ปริชญา ทองมะณีย์
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
2.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สร้อยทอง
3.เด็กหญิง ถาวรีย์ มณีแพง
4.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงษ์
5.เด็กหญิง พรญาณี เพ็งแจ่ม
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อชิตพล มณีแพง
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา นะถา
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.5
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
2.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย ลำปาง คำ่คูณ
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย วินทกร คำโกน
2.เด็กชาย สุเมธ วงศ์ดี
3.เด็กชาย ระพีพัตร์ พินธุเอก
1.นางสาว นนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย รัชชานนท์ วิสาพล
2.เด็กชาย กรกานต์ พรหมจันทร์
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
82
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ระพีพัตร์ พินธุเอก
2.เด็กชาย นำชัย ชอบดี
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย วินทกร คำโกน
2.เด็กชาย สุเมธ วงศ์ดี
3.เด็กชาย ระพีพัตร์ พินธุเอก
1.นาง รัตนา วะรงค์
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
23 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย วีระพงษ์ บุญสละ
1.นางสาว นนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ประเสริฐศักดิ์ กิ่งก้าน
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ถาวรีย์ มณีแพง
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
80
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
80
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ศีรชัช ซุยโล้น
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
2.เด็กชาย อชิตพล มณีแพง
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ธรรมรงค์ศักดิ์ คำรัตน์
2.เด็กหญิง มัชฌิมา ทับทอง
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ณภัทร พิศโสระ
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภาสันต์
3.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย จันทรรัตน์ จันทร์จิตร
2.เด็กชาย ภาคิน กะการดี
3.เด็กชาย ปฐมพร ทองมะณีย์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.25
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย คฑาวุธ ผาดาวงษ์
1.นาง รัตนา วะรงค์
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ นันทวงษ์
1.นาง รัตนา วะรงค์
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
80.75
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ภทรพรรณ ถาสกุล
2.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงค์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
4.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
5.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงค์
6.เด็กหญิง พรญาณี เพ็งแจ่ม
7.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
8.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
9.เด็กหญิง ปริยากร บุญวงษ์
10.เด็กหญิง ถาวรีย์ มณีแพง
11.เด็กชาย จิตติมาพร โสภะบุญ
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
3.นาง รัตนา วะรงค์
4.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
37 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ธีรภัทร บัวสร
2.เด็กชาย พลวัต มณีแพง
3.เด็กชาย โยธิน บุตรดาวงษ์
1.นาง สุขวิชัย บุญลี
2.นาง ฑิฆัมพร คำโกน
38 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ฐิตินันท์ กลิ่นมาลัย
2.เด็กชาย คฑาวุธ ผาดาวงษ์
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
40 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ นันทวงษ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
41 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
70
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย เอกลักษณ์ อื้อสวัสดิ์
2.เด็กชาย ฐปนพงษ์ ศรีมาลา
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com