#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
73
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ สุดวิลัย
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ภูผา วงศ์บุญ
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
3 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ปิยพล อบคำ
1.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
11
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง เหมรัตน์ สุดวิลัย
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา อินทนิล
2.เด็กชาย วีระชน ริพิมพ์
3.เด็กหญิง ฐิตาภา สินศิริ
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ชลธาร วงศ์บุญ
2.เด็กชาย ชลิต ชารี
3.เด็กหญิง ปิยาอร พลชัย
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
2.นาง อุมาพร แสงสว่าง
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ภูผา วงศ์บุญ
1.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย สุวรรณ ชารี
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ฉัตรชนก จันทร์เพ็ง
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ฉัตรชนก จันทร์เพ็ง
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง จารุวรรณ บญพบ
2.เด็กหญิง พลอยไพริน แสงทอง
3.เด็กชาย สุรชัย ทิรอดรัมย์
1.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ
2.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ชัยกร ตันเพ็ง
2.เด็กหญิง รวินนิภา เกิดกุล
3.เด็กชาย วรากร บุญสิน
1.นางสาว อรฤทัย ไชยชนะ
2.นางสาว สุธาทิพย์ ผาหอม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com